25 sierpień 2016

8 kroków by odzyskać zaległe alimenty

14105

Zastanawiasz się czy w ogóle warto podjąć kroki prawne by odzyskać należne dziecku alimenty?

Pamietaj, że art. 133 § 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi że "Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania." Co jednak robić, kiedy drugi rodzic uparcie  uchyla się od dzielenia kosztów utrzymania własnego dziecka?

Art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje treść władzy rodzicielskiej, i stanowi, iż władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.Jako przedstawiciel ustawowy swojego dziecka masz więc obowiązek dbać m.in. o jego prawa majątkowe.

Warto także wspomnieć, że pracujący obecnie na czarno albo nie pracujący w ogóle rodzic niepłacący alimentów, w przyszłości nie będzie miał emerytury lub może korzystać z pomocy ośrodka tj. dom spokojnej starości. Gdy już Twoje dzieci będą dorosłe i same będą pracować, mogą zostać pozwane o alimenty na swojego dłużnika alimentacyjnego. Dlatego musimy zbierać dowody na to, że rodzic sam w przeszłości nie płacił alimentów własnym dzieciom i że płacenie alimentów na jego utrzymanie przez dzieci byłoby niezgone z sadami współżycia społecznego. Dlatego uważamy, że powinno podjąc się przewidziane prawem kroki, by spróbować wyegzekwować zaległe alimenty. 

Egzekwowanie alimentów w Polsce

 

Dochodząc w imieniu dziecka należnych mu alimentów możesz: 

  

1. Złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Przepisy mówiące o postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika znajdują się w Kodeksie Postępowania Cywilnego w Części trzeciej: Postępowanie egzekucyjne , art.758- 1088 KPC, w tym Dział V Egzekucja świadczeń alimentacyjnych Art. 1081-1088 KPC. Kierując wniosek o wszczęcie egzekucji nie masz obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. To komornik powinien przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeśli oczywiście je znasz to podaj je we wniosku może to przyśpieszyć postępowanie. Jeśli dłużnik alimentacyjny pracuje legalnie, możesz wniosek o egzekucję alimentów złożyć bezpośrednio u pracodawcy dłużnika (zobowiązanego do płacenia alimentów) i wówczas to pracodawca będzie potrącał i wypłacał wierzycielowi (uprawnionemu do alimentów), kwotę alimentów zasądzoną wyrokiem sądowym.

2. Skorzystać z tzw. Skargi pauliańskiej. Art. 527 KC stanowi, że: Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Dowiedz się więcej

 3. Złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o wyjawienie majątku dłużnika (Kodeks Postępowania Cywilnego Dział V Art. 913-920 KPC). W razie egzekucji alimentów sąd prowadzi postępowanie o wyjawienie majątku także na wniosek komornika. Dłużnik sporządza Wykaz majątku (art. 913 K.p.c.)

4. Złożyć wniosek do organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (twojego dziecka) o podjęcie działań wobec dłuznika na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) Dowiedz się więcej

 5. Złożyć wniosek do prokuratury o ściganie dłużnika na podstwie art. 209 Kodeksu Karnego (uchylanie się od alimentacji) Dowiedz się więcej  Jeśli Policja odmówi wszczęcia dochodzenia lub je umorzy, co niestety zdaża się nagminnie, nie zniechęcaj się, pamiętaj że mozesz złożyć zażalenie do sądu. Jeśli sąd nie przychyli się do Twojego zażalenia, w kolejnym etapie możesz wystąpić z prywatnym aktem oskarżenia do Sądu. Dowiedz się więcej Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie  (jeśli Twoje dziecko nie otrzymuje alimentów z Funduszu Alimentacyjnego) z art. 209 KK możesz złożyć w najbliższej prokuraturze albo komisariacie policji.

6. Złożyć wniosek do prokuratury o ściganie dłużnika na podstawie art. 300 § 1 KK i/lub 300 § 2 KK Dowiedz się więcej

7. Złożyć wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału rodzinnego i nieletnich o tzw. alimenty uzupełniające od dziadków na podstawie art. 132 KRiO. Dowiedz się więcej

8. Wpisać dłużnika do rejestrów dłuzników niewypłacalnych tj. BIG InfoMonitor i Krajowy Rejestr Długów za darmo lub 1 zł. To bardzo ważne, bo dzieci które latami nie otrzymują alimentów ani z Funduszu Alimentacyjnego ani od rodzica, nie istnieją w żadnych oficjalnych statystykach polskiego Państwa.

Pamiętaj, masz prawo 

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
 
Informacje o pomocy prawnej udzielanej przez różne instytucje znajdziesz m.in. TU
Alimenty - egzekucja z zagranicy Pamiętaj że Wniosek składa się w sądzie okręgowym, właściwym dla miejsca zamieszkania wierzyciela.(tj.dziecka)  Wyszukiwarka sądów
  

* Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty nie udziela porad prawnych. Powyższe informacje są listą sporządzoną przez członkinie Stowarzyszenia na podstawie ich własnych prób dochodzenia na drodze prawnej alimentów należnych ich dzieciom zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu.

Last modified on piątek, 24 listopad 2017 11:16